Wczytuję dane...
Prawo do odstąpienia od umowy

 

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo do odstąpienia od umowy

1.    Zgodnie z brzmieniem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta, każdemu Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia liczony jest od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta osobiście lub przez osobę trzecią przez niego upoważnioną do odbioru Towaru, inną niż przewoźnik.

2.    Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu jednocześnie konsumentem, w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

3.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę tj. FRP Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą ul. Wrocławka 153, 55-002 Kamieniec Wrocławski, KRS: 0000672097, NIP: 8961562861, REGON: 367005993, telefon kontaktowy: (71) 7261367, przesyłając jednoznaczne oświadczenie woli odstąpienia od umowy:

a)      w formie papierowej na adres siedziby Sprzedawcy tj.: FRP Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą ul. Wrocławka 153, 55-002 Kamieniec Wrocławski,

b)     drogą elektroniczną na adres: office@printermarket.pl.

 

4.    Klient może skorzystać z oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu internetowego. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe, a także nie stanowi warunku do prawidłowego odstąpienia od umowy przez Klienta.

 

5.    Do zachowania 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość wystarczy przesłanie oświadczenia woli o odstąpieniu, przed upływem wskazanego terminu.

Skutki odstąpienia od umowy

1.    Odstąpienie od umowy przez Klienta, jest równoznaczne z uznaniem umowy za niezawartą, co zwalnia Klienta z wszelkich zobowiązań względem Sprzedającego.

2.    Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności

3.    Odstąpienie od umowy skutkuje zwrotem przez Sprzedawcę wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w naszym Sklepie internetowym). Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient (o ile jest to możliwe), chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

4.    Sklep internetowy wstrzymuje się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.

5.    Klient proszony jest o zwrot towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, od dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu na adres siedziby Sklepu internetowego tj. FRP Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą ul. Wrocławka 153, 55-002 Kamieniec Wrocławski.

6.    Klient zobowiązany jest ponieść jedynie bezpośrednie koszty dostarczenia Towaru.

7.    Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.Oznacza to, że Kupujący ma prawo ocenić i sprawdzić Towar, ale tylko w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym (czyli sprawdzić jego kompletność czy parametry techniczne). Konsument nie może bowiem normalnie użytkować rzeczy, w przeciwnym razie odstępując od umowy może zostać obciążony dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem jej wartości.